SI-SK: Spodbude za zagon inovativnih podjetij (ni več v izvajanju)

Ključne informacije o mehanizmu soinvestiranja
(v izvajanju do 2023)

Za hitro rastoča inovativna podjetja v začetnih fazah

podjetja, ki imajo interes tudi zasebnega investitorja

mlada podjetja do 5 let, ki so organizirana kot d.o.o.

Več informacij

SI-SK: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Z mehanizmom soinvestiranja (SI-SK) Slovenski podjetniški sklad skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.


Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Ključne informacije o mehanizmu soinvestiranja

Višina financiranja

 • od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka Slovenskega podjetniškega sklada (za inovativna podjetja po formalni definiciji do 1,2 mio EUR)
 • SPS podvoji zasebno investicijo (npr. zasebni investitor investira 100.000 EUR in SPS 100.000 EUR, pod enakimi pogoji)

Črpanje financiranje

Črpanje poteka v štirih tranšah:

 • Tranše SPS izvede po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše zasebnega vlagatelja (vlagateljev).
 • Skrajni rok za črpanje vseh tranš je dvanajst mesecev od dneva odobritve financiranja.

Družbena pogodba

 • Priloga razpisa je družbena pogodba, ki določa razmerje med SPS in drugimi družbeniki ter posebne pravice SPS, kot so dodatni nadzor nad poslovanjem družbe, mehanizmi zaščite donosa in obvladovanja tveganja.

Strokovni svet

 • V primeru pridobitve investicije se oblikuje strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških in drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje.

Upravičeni stroški

 • vsi stroški, namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • prepovedano poplačilo že obstoječih kreditov podjetja ali dajanje posojil iz naslova investicije

Upravičenci in osnovni pogoji

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, korporacije)
 • družbeniki se morajo strinjati s Slovenskim podjetniškim skladom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rasti in razvoja podjetja
 • že ustvarjeni prihodki iz dejavnosti
 • vsaj en zaposleni družbenik za polni delovni čas
 • sedež v Republiki Sloveniji
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Merila za izbor

 • višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja
 • izkušnje zasebnega investitorja (investitorjev)
 • podjetniška ekipa
 • faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov
 • tehnologija in zaščita intelektualne lastnine

Prijava na javni razpis SI-SK se izključuje s hkratno prijavo na razpise P2, P2R in SK75. Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri P2/SK75/SI-SK in ne obratno.

Vsebinska podpora in programi usposabljanja

Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem.

Za več informacij o novih produktih finančne podpore spremljajte www.podjetniskisklad.si.

SK75

Konvertibilno posojilo (posojilo z možnostjo konverzije v lastniški delež) za prehod v fazo rasti

 • 75.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • ugodni pogoji za posojilo
 • podprtih pribl. 10 podjetij na leto
Več oSK75

P2

Zagonska spodbuda: nepovratna sredstva za inovativna podjetja v idejni fazi

 • 54.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • podprtih pribl. 40 podjetij na leto
 • tudi 100-odstotna intenzivnost pomoči
Več o P2
Dostopnost