O programu

Predstavitev programa

Program Startup Plus, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna startup podjetja za hitro globalno rast. Ta poleg finančnih spodbud sklada (subvencije, konvertibilna posojila, lastniško investiranje) zajema intenziven mentorski program ter usposabljanje v več različnih kakovostnih in specializiranih vsebinskih programih.

Finančne Spodbude

 • P2 – 54.000 EUR
 • SK75 – 75.000 EUR
 • SI-SK – od 100.000 do 600.000 EUR

Mentorski program

 • 120+ vrhunskih mentorjev

10+ programov usposabljanja

 • Povezovanje s korporacijami, internacionalizacija, pospeševalniški programi …

Tovrstna kombinacija finančnih spodbud in vsebinske podpore (t. i. koncept dvojčkov) po zgledu primerov najboljših tujih praks pripomore k znižanju umrljivosti podjetij, njihovi hitrejši rasti (povečevanju prihodkov s pridobivanjem tržnega deleža) in zaposlovanju, višji dodani vrednosti ter boljšemu delovanju celotnega podjetniškega ekosistema.

Z zagotavljanjem kombiniranja vsebinske podpore Slovenski podjetniški sklad sledi cilju optimalne porabe javnih sredstev ter spodbuja rast in razvoj slovenskega inovativnega podjetništva. Pri tem je vsebinska podpora zasnovana tako, da dopolnjuje in nadgrajuje obstoječo ponudbo podpornega okolja (SPOT, SIO in drugo ponudbo) na podlagi specializacije, obenem pa ključne akterje ekosistema aktivno povezuje.

Program Startup Plus sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

Namen in cilji programa

Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti (P2, SK75, soinvestiranje). Izboljšani učinki se odražajo v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij, to pa pripomore h konkurenčnejšemu gospodarstvu, novim kakovostnim delovnim mestom, višji dodatni vrednosti na zaposlenega in drugim družbenoekonomskim koristim.

 • Zvišanje indeksa podjetniške aktivnosti (indeks TEA)
 • Število hitro rastočih podjetij

Program sistematično naslavlja nekatere pomanjkljivosti slovenskega gospodarstva ter aktivno pripomore k doseganju ciljev, zastavljenih v strateških in razvojnih dokumentih Slovenije (Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Operativni program, Pametna specializacija in drugi), med drugim:

 1. Podjetniška aktivnost v Sloveniji nakazuje veliko vrzel med začetkom podjetniške aktivnosti in dejanskim podjetniškim udejstvovanjem (ustanovitev podjetja in vztrajanje na podjetniški poti), ki ga beleži indeks TEA. Ta vrzel je trenutno eden največjih neizkoriščenih podjetniških potencialov doma.
 2. Beležimo pomanjkanje programov, ki sistematično naslavljajo celoten razvojni cikel rasti podjetij (tehnološki in poslovni), zajemajo celovito podporo (finančne spodbude in vsebinska podpora), so dolgoročno naravnani, predvidljivi in stabilni ter preprečujejo odhod najboljših inovativnih zagonskih podjetij v tujino (tuje pospeševalnike).
 3. Slovenija ima bistveno večji potencial nastajanja in rasti inovativnih zagonskih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so izvozno naravnana, ustvarjajo visoko dodano vrednost, in tudi aktivno zaposlujejo. Potencial je vsaj še enkrat večji.
 4. Produktivnost dela (dodana vrednost na zaposlenega) je precej pod evropskim povprečjem in eden izmed glavnih izzivov slovenskega gospodarstva. Nizka dodana vrednost izhaja iz nizke inovativnosti, organizacijske neučinkovitosti in premalo spodbudnega podpornega okolja.
 5. Med glavnimi zaviralci razvoja zgodnjega podjetništva in rasti MSP-jev so nezadostna razpoložljivost različnih finančnih virov, premalo kakovostnega izobraževanja in usposabljanja ter nekatere kulturne in družbene norme, nenaklonjene podjetništvu.

Program Startup Plus naslavlja teh pet izzivov. V okviru programa bo vsaj 250 mikro-, malih in srednje velikih podjetij (MSP) deležnih vsebinske podpore (nefinančna podpora) v obliki usposabljanja, mentorstva, mreženja in drugih oblik mehke podpore.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro-, malim in srednje velikim zagonskim ter hitro rastočim podjetjem ponuja učinkovite finančne in vsebinske spodbude.

S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast ter prodor na vedno zahtevnejše in specializirane trge. SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jev prek uspešnega in nadzorovanega upravljanja javnih virov privablja še druge bančne in zasebne vire v finančne linije za MSP-je.

Hkrati s finančnimi spodbudami SPS prav tako sooblikuje slovenski startup ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij, s čimer finančno pomoč nadgrajuje z vsebinsko, na primer različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja. S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništvu, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

Z različnimi oblikami finančnih in vsebinskih spodbud krepimo rast in razvoj slovenskih MSP-jev v vseh fazah razvoja, od zagona do vstopa na trg, globalne rasti in tekočega poslovanja oz. faze zrelosti. Po SPS-u je MSP-jem omogočen enostavnejši, cenejši in hitrejši dostop do ugodnih finančnih virov na trgu in bogate vsebinske podpore.

sps2

Spodbude malih vrednosti z vavčerji

V letu 2019 je SPS na novo uvedel program spodbud malih vrednosti za mikro-, mala in srednje velika podjetja – t. i. vavčerje. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Z vavčerji lahko podjetja za različne vsebine enostavno in hitro prejmejo sofinanciranje v višini 60 % oz. subvencijo do maks. višine 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto. SPS javne pozive za vavčerje objavlja postopoma na spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nadaljevanju je seznam izbranih podjetij, ki so prejela finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada P2, SK ali SI-SK ter imajo možnost vključitve v mentorske in druge programe usposabljanja:


Podprta podjetja

Dezziv

Inovativen pripomoček za premagovanje stopnic z invalidskim vozičkom.

Lumax

Interaktivni digitalni razstavni salon za nakup svetil z lastnim oblikovalcem.

Your Inception

Revolucionarni nutropiki s personaliziranimi protokoli za holistično reševanje kognitivnih težav posameznikov.

BY MARTIS

Trajnostna modularna znamka ženskih oblačil, ki omogoča ustvarjanje več kombinacij z manjšim številom oblačil.

Vsa podprta podjetja

Podatki o skladu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad

Ulica kneza Koclja 22

2000 Maribor

Stik s Slovenskim podjetniškim skladom

 • tel.: 02/234 12 60
 • faks: 02/234 12 82
 • e-naslov: info@podjetniskisklad.si
 • spletna stran: www.podjetniskisklad.si
 • spletna stran programa: www.podjetniskisklad.si/startupplus


Partnerji projekta

Radi bi se zahvalili vsem partnerjem projekta:

Dostopnost