O programu

Predstavitev programa

Program Startup Plus, ki ga je izvajal Slovenski podjetniški sklad, je enem mestu združeval vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna startup podjetja za hitro globalno rast. Ta je poleg finančnih spodbud sklada (subvencije, konvertibilna posojila, lastniško investiranje) zajemala intenziven mentorski program ter usposabljanje v več različnih kakovostnih in specializiranih vsebinskih programih.

Program je potekal od leta 2018 do septembra 2023. Pripravlja pa se že nov program z naslovom: Vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast inovativnih MSP v obdobju 2023–2028. Več o novem programu bo kmalu na voljo. Za več informacij spremljajte www.podjetniskisklad.si.

Podrobnejša predstavitev programa 2018 – 2023:

Finančne Spodbude

 • P2 – 54.000 EUR
 • SK75 – 75.000 EUR
 • SI-SK – od 100.000 do 600.000 EUR

Mentorski program

 • 120+ vrhunskih mentorjev

10+ programov usposabljanja

 • Povezovanje s korporacijami, internacionalizacija, pospeševalniški programi …

Tovrstna kombinacija finančnih spodbud in vsebinske podpore (t. i. koncept dvojčkov) po zgledu primerov najboljših tujih praks pripomore k znižanju umrljivosti podjetij, njihovi hitrejši rasti (povečevanju prihodkov s pridobivanjem tržnega deleža) in zaposlovanju, višji dodani vrednosti ter boljšemu delovanju celotnega podjetniškega ekosistema. To se je pri izvajanju programa tudi izkazalo.

Z zagotavljanjem kombiniranja vsebinske podpore Slovenski podjetniški sklad v vseh programih sledi cilju optimalne porabe javnih sredstev ter spodbuja rast in razvoj slovenskega inovativnega podjetništva. Pri tem je vsebinska podpora zasnovana tako, da dopolnjuje in nadgrajuje obstoječo ponudbo podpornega okolja (SPOT, SIO in drugo ponudbo) na podlagi specializacije, obenem pa ključne akterje ekosistema aktivno povezuje.

Program Startup Plus je financiral Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajal se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

Namen in cilji programa

Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je bil povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti (P2, SK75, soinvestiranje). Izboljšani učinki se odražajo v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij, to pa pripomore h konkurenčnejšemu gospodarstvu, novim kakovostnim delovnim mestom, višji dodatni vrednosti na zaposlenega in drugim družbenoekonomskim koristim.

 • Zvišanje indeksa podjetniške aktivnosti (indeks TEA)
 • Število hitro rastočih podjetij

Program je sistematično naslavljal nekatere pomanjkljivosti slovenskega gospodarstva ter aktivno pripomore k doseganju ciljev, zastavljenih v strateških in razvojnih dokumentih Slovenije (Strategija razvoja Slovenije, Partnerski sporazum, Operativni program, Pametna specializacija in drugi), med drugim:

 • Podjetniška aktivnost v Sloveniji je nakazovala veliko vrzel med začetkom podjetniške aktivnosti in dejanskim podjetniškim udejstvovanjem (ustanovitev podjetja in vztrajanje na podjetniški poti), ki ga beleži indeks TEA. Ta vrzel je bil v času trajanja programa eden največjih neizkoriščenih podjetniških potencialov doma.
 • Beležili smo pomanjkanje programov, ki sistematično naslavljajo celoten razvojni cikel rasti podjetij (tehnološki in poslovni), zajemajo celovito podporo (finančne spodbude in vsebinska podpora), so dolgoročno naravnani, predvidljivi in stabilni ter preprečujejo odhod najboljših inovativnih zagonskih podjetij v tujino (tuje pospeševalnike).
 • Slovenija je imela in ima bistveno večji potencial nastajanja in rasti inovativnih zagonskih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so izvozno naravnana, ustvarjajo visoko dodano vrednost, in tudi aktivno zaposlujejo.
 • Produktivnost dela (dodana vrednost na zaposlenega) je precej pod evropskim povprečjem in eden izmed glavnih izzivov slovenskega gospodarstva. Nizka dodana vrednost izhaja iz nizke inovativnosti, organizacijske neučinkovitosti in premalo spodbudnega podpornega okolja.
 • Med glavnimi zaviralci razvoja zgodnjega podjetništva in rasti MSP-jev so nezadostna razpoložljivost različnih finančnih virov, premalo kakovostnega izobraževanja in usposabljanja ter nekatere kulturne in družbene norme, nenaklonjene podjetništvu.

Program Startup Plus je naslavljal teh pet izzivov ter pripomogel k znatnemu izboljšanju slovenskega startup ekosistema ter izboljšanju navedenih programov. V okviru programa je bilo podprtih 239 mikro-, malih in srednje velikih podjetij (MSP) deležnih vsebinske podpore (nefinančna podpora) v obliki usposabljanja, mentorstva, mreženja in drugih oblik mehke podpore.

Z novim programom, ki je v pripravi in se bo začel izvajati konec leta 2024 bomo nadaljevali z zasledovanjem ciljev razvoja slovenskega in evropskega podjetniškega ekosistema. Za več informacij spremljajte www.podjetniskisklad.si.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro-, malim in srednje velikim zagonskim ter hitro rastočim podjetjem ponuja učinkovite finančne in vsebinske spodbude.

S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast ter prodor na vedno zahtevnejše in specializirane trge. SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jev prek uspešnega in nadzorovanega upravljanja javnih virov privablja še druge bančne in zasebne vire v finančne linije za MSP-je.

Hkrati s finančnimi spodbudami SPS prav tako sooblikuje slovenski startup ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij, s čimer finančno pomoč nadgrajuje z vsebinsko, na primer različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja. S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništvu, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

Z različnimi oblikami finančnih in vsebinskih spodbud krepimo rast in razvoj slovenskih MSP-jev v vseh fazah razvoja, od zagona do vstopa na trg, globalne rasti in tekočega poslovanja oz. faze zrelosti. Po SPS-u je MSP-jem omogočen enostavnejši, cenejši in hitrejši dostop do ugodnih finančnih virov na trgu in bogate vsebinske podpore.

sps2

V nadaljevanju je seznam izbranih podjetij, ki so prejela finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada P2, SK ali SI-SK ter imajo možnost vključitve v mentorske in druge programe usposabljanja:


Podprta podjetja

Visualisation4Healing

Spletna platforma za namene samozdravljenja z metodo vizualizacije.

Glowen

Najmanjša, inovativna krušna peč na trgu z neomejenimi možnostmi uporabe.

Solar Integrated

Podjetje SOLAR INTEGRATED d.o.o. razvija solarno ograjo namenjeno lastnikom objektov, kateri zaradi omejitev ne morejo postaviti sončne elektrarne na streho.

123zero

Izdelki za lase in kožo v novi kroglični, poltrdni obliki iz naravnih sestavin.

Vsa podprta podjetja

Podatki o skladu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad

Ulica kneza Koclja 22

2000 Maribor

Stik s Slovenskim podjetniškim skladom

 • tel.: 02/234 12 60
 • faks: 02/234 12 82
 • e-naslov: info@podjetniskisklad.si
 • spletna stran: www.podjetniskisklad.si
 • spletna stran programa: www.podjetniskisklad.si/startupplus

Dostopnost