P2

SI-SK

SK-75

DRUGI

Potencialni prijavitelji na finančne spodbude Sklada in prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Orodje je bilo izdelano v obdobju 2022 – 2023 in je na voljo tukaj.

ESG pripomoček

Ozadje

Za prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (Agenda 2030, Pariški sporazum, Evropski zeleni dogovor) je ključno trajnostno financiranje oz. preusmerjanje javnih in zasebnih naložb v  trajnostne gospodarske dejavnosti.

Investitorji tveganega kapitala in velika podjetja, ki so pogosto kupci / poslovni partnerji start-up in scale-up podjetij, so čedalje bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s tistimi start-up in scale-up podjetji, ki pri svojem poslovanju upoštevajo širše okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (t. i. ESG dejavnike – enviornmental, social in governmental dejavnike), pri čemer se:

  • okoljski dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na podnebne spremembe, emisije toplogrednih plinov, porabo virov (energije, vode, surovin/materialov), odpadke in onesnaževanje, biodiverziteto in ekosisteme, kvaliteto zraka, ipd.,
  • družbeni dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na zdravje in varnost pri delu, delovne pogoje v podjetju, raznolikost zaposlovanja, odnos do strank, skrb za lokalno skupnost in družbo, depriviligirane skupine, človekove pravice, ipd. in
  • upravljavski dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na integriteto, vrednote in etiko v podjetju, preprečevanje korupcije, upravljanje s tveganji, strukturo in raznolikost upravljanja v podjetju, transparentnost podjetja, ipd.

Start-up in scale-up podjetja lahko s prepoznavanjem in vključevanjem ESG dejavnikov v svoje poslovne procese:

  • pridobijo nove investitorje, kupce ali poslovne partnerje,
  • zmanjšajo stroške proizvodnje ali druge stroške poslovanja ter posledično povečajo prihodke in
  • privabijo visoko-usposobljene kadre – mlade generacije so namreč bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

 

ESG pripomoček

Start-up in scale-up podjetjem ter drugim inovativnim mladim MSP je na voljo napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti – na kratko ‘ESG pripomoček.

ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik in na svoj e-mail naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje:

  • oceno njihove trajnostne usmerjenosti in
  • priporočila za izboljšave.

 

Vprašalnik temelji 30 kratkih vprašanjih s področja obvladovanja okoljskih (E), družbenih (S) in upravljavskih (G) vidikov poslovanja, in sicer z naslednjih področij:

E S G
Poraba energije iz obnovljivih virov Programi usposabljanja in izobraževanj Boj proti korupciji
Trajnostna poraba vode Lokalne skupnosti Protikonkurenčno ravnanje
Trajnostna poraba surovin Raznolikost in enake možnosti Upravljanje z davki
Toplogredni plini in emisije Zdravje in varnost strank Javna politika
Ravnanje z odpadki Nediskriminacija Zasebnost in varovanje podatkov
Potencial krožnega poslovnega modela Svoboda združevanja in kolektivna pogajanja Gospodarska uspešnost
Zavezanost krožnemu preoblikovanju Otroško delo Prihodki z naslova trajnostnih produktov in storitev
Infrastruktura za krožno ponovno uporabo Trajnostna merila za stranke Raziskave in razvoj
Vpliv poslovanja na biotsko raznovrstnost in ekosisteme Zdravje in varnost pri delu Poročanje o trajnostnem razvoju
Trajnostna merila za okoljsko presojo dobaviteljev Preprečevanje z delom povezanih nezgod in nevarnosti za zdravje Izvajanje trajnostne strategije

 

Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Podjetja se z uporabo pripomočka v prvi vrsti podrobneje seznanijo s koncepti trajnostnega poročanja, poleg tega pa pridobijo prvi vpogled v njihovo trenutno stanje in možnosti za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

Dostopnost